Regulamin konkursu „Wędrowna Akademia Kultury”

 

I.  Organizator:

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

e-mail: bmk@ceik.eu 

strony: www.ceik.eu ; www.jakakultura.warmia.mazury.pl 

 

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej, a także wspieranie tego rodzaju współpracy.

 

III. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest realizacja przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej.
 2. Budżet realizowanego przez Organizatora nagrodzonego projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej to maksymalnie 8 000 zł brutto.

 

IV. Uczestnicy

 1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie warmińsko-mazurskim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy między sektorem oświaty i kultury.
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie zgłoszeniem udziału w cyklu warsztatów z zakresu edukacji i animacji kulturowej, organizowanym w maju i czerwce br. w Ełku i Olsztynie.

 

V. Szczegółowe warunki udziału w konkursie

 1. Konkurs CEiIK, dalej zwany konkursem, składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu składają wstępny opis projektu na przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, przygotowany wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1. Do drugiego etapu przechodzą uczestnicy wybrani przez jury konkursowe. Uczestnicy składają wniosek na przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, przygotowany wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2.
 2. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest złożenie do godz. 24.00 dnia 3 maja 2016 r. drogą elektroniczną (format pdf) na adres bmk@ceik.eu prawidłowo wypełnionej aplikacji konkursowej (załącznik nr. 1), w której znajdzie się opis pomysłu na przedsięwzięcie oraz propozycja partnerów, z którymi dana osoba będzie chciała realizować projekt.
 3. Projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z ogólnej puli projektów wybranych do realizacji w różnych miejscach regionu, wydzielone zostaną dwie grupy działań skierowanych do społeczności miasta Olsztyna i miasta Ełk.
 4. Laureaci pierwszego etapu konkursu zobowiązują się do:
 • przesłania prawidłowo wypełnionej i podpisanej aplikacji konkursowej (załącznik nr. 1) w formie papierowej na adres Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników I etapu konkursu;
 • dopracowania zgłoszonych przez siebie projektów, uwzględniając rekomendacje udzielone przez przedstawicieli Centrum;
 • wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu edukacji kulturowej dla osób z sektora oświaty i kultury organizowanych przez Centrum w okresie:
 • 10-11-12 maja w Ełku – dla osób realizujących projekty w Ełku,
 • 14-15 maja w Olsztynie dla grup zamierzających realizować działania na terenie województwa,
 • 20-22 maja – dla osób planujących działania na terenie Olsztyna.

  Brak udziału w wyżej wskazanym cyklu warsztatowym przez uczestnika konkursu, który przeszedł do drugiego etapu konkursu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie przez danego uczestnika. Wzięcie udziału w wyżej wymienionym cyklu warsztatowym oznacza obecność na min. 75% zajęć.

  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatów.Przedstawiciele Centrum zobowiązują się do udzielenia pomocy przy dopracowywaniu projektów wyłonionych w pierwszym etapie konkursu, polegającej na m.in. weryfikacji założeń projektu, sprawdzeniu czy projekt będzie odpowiadał na potrzeby grup jego odbiorców, weryfikacji harmonogramu i planowanego budżetu.

  6. Każda osoba biorąca udział w konkursie ma obowiązek pozyskać partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Partner powinien reprezentować inną sferę życia społecznego niż składający(a) aplikację w konkursie, co oznacza, że co najmniej jedna z tych osób powinna reprezentować sferę kultury oraz co najmniej jedna z tych osób powinna reprezentować sferę edukacji (dla przykładu, jeżeli aplikującym jest nauczyciel, to jego partnerem powinna być osoba reprezentująca instytucje kultury, podmiot prywatny lub organizację pozarządową zajmującą się kulturą. Jeżeli aplikującą jest przedstawiciel instytucji kultury, to jego partnerem powinien być nauczyciel itd.). Partner uczestnika konkursu powinien mieszkać bądź prowadzić działalność kulturalną czy edukacyjną w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

  7. Przedsięwzięcia z zakresu animacji i edukacji kulturowej proponowane w ramach konkursu powinny być przygotowane i realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy osobą aplikującą a partnerem, o którym mowa w pkt. V.6.

  8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na obecność przedstawicieli Centrum w trakcie realizacji nagrodzonych przedsięwzięć oraz na ich dokumentowanie przy pomocy technik audiowizualnych.

  9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację dokumentacji działań realizowanych w ramach Wędrownej Akademii Kultury stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach tworzonych przez Organizatora.

  10. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do złożenia do Organizatora sprawozdania merytorycznego z realizowanego projektu nie później, niż w ciągu 10 dni od dnia zakończenia realizacji nagrodzonych przedsięwzięć oraz zobowiązują się zrealizować projekt do 10.11.2016.

  11. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autora projektu w bazie danych Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem.

  12. Nadesłane zgłoszenia nie będą odsyłane; można je będzie odebrać po ogłoszeniu wyników naboru w sekretariacie Centrum do 30.06.2016.

 

VI. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

I etap

Komisja konkursowa, złożona z ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową oraz z przedstawicieli Organizatora, spośród nadesłanych projektów dokona wyboru kilkudziesięciu najciekawszych propozycji, które następnie laureaci pierwszego etapu będą mogli rozwijać we współpracy z przedstawicielami CEiIK - tzn. dopracowywać zgodnie z regulaminem konkursu, o którym mowa w pkt. V.

 

II etap

Wyboru zwycięskich projektów dokona komisja konkursowa, złożona wyłącznie z zewnętrznych ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową. Podstawą oceny projektów będzie ocena aplikacji konkursowych wyłonionych w pierwszym etapie konkursu i dopracowanych we współpracy z zespołem CEiIK. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora.

 

VII. Zasady finansowania zwycięskich projektów:

 1. Łączny koszt realizacji projektu nie może przekraczać 8 000 zł brutto.
 2. Organizator konkursu podpisze umowę o współpracy odrębnie z każdym uczestnikiem konkursu, którego projekt stanowić będzie jeden z projektów zwycięskich w konkursie. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu.
 3. Podstawą sporządzenia umowy będzie przedstawiony przez uczestnika konkursu preliminarz kosztów projektu, w skład którego mogą wchodzić m.in. wynagrodzenia dla osób realizujących projekt (umowy o dzieło, umowy zlecenie, faktury), koszty materiałów niezbędnych do realizacji projektu (faktury), koszty transportu uczestników projektu (faktury), koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych.
 4. Kosztami projektu nie mogą być środki trwałe.

 

VIII.  Terminy

Ogłoszenie konkursu: 15 kwietnia 2016 roku

Termin przesyłania aplikacji konkursowych w pierwszym etapie konkursu:

3 maja 2016 godzina 24:00 na adres bmk@ceik.eu

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu: 10 maja 2016 roku

 

Termin przesyłanie aplikacji konkursowych w drugim etapie konkursu: 20 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu 30 czerwca 2016 roku

 

Termin realizacji zwycięskich projektów: 30 czerwca - 10 listopada 2016

 

IX.  Adres organizatora konkursu

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

e-mail:          bmk@ceik.eu 

strony:         www.ceik.eu ; www.jakakultura.warmia.mazury.pl 

 

Informacji na temat warsztatów i konkursu udziela Ośrodek Animacji Kultury Czynnej CEiIK, e-mail: bmk@ceik.eu  oraz osobiście w godzinach 10.00-14.00 w pokojach nr 18 i nr 44, w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (w tym czasie również telefonicznie - pod nr telefonu: 895131744 i 46).