Skip to main content

 

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w gminie Kruklanki rozpoczął się od kilkunastu konsultacji warsztatowych, na których uczestnicy programu analizowali sytuację kultury w swojej gminie i poszczególnych miejscowościach. Konsultacje umożliwiały wyłonienie potrzeb i zasobów kulturowych i społecznych umożliwiających prowadzenie działań wokół wybranych dziedzin oraz poszczególnych społeczności. Przeprowadzono wywiady z głównymi osobami kształtującymi życie kulturalne i społeczne w gminie, które były elementem stworzonej diagnozy kultury wraz z rekomendacjami do przyszłego działania. Jednocześnie realizowano, przyjęte przez uczestników konsultacji, działania w obszarze kultury. Były to m.in. warsztaty teatralne zakończone spektaklami, stworzenie widowiska artystycznego w oparciu o warsztaty bębniarskie, warsztaty tworzenia multimedialnych reportaży – fotokast, zakończonych konkursem na najlepszy fotokast.

Prace nad diagnozą kultury w gminie Kruklanki składały się z 4 etapów:

ETAP I

Warsztaty strategiczno-programowe prowadzone przez przedstawicieli Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Stowarzyszenia „Tratwa” z mieszkańcami gminy Kruklanki. Warsztaty prowadzone były w pierwszym półroczu 2015 roku. Praca w ramach warsztatów posłużyła jako punkt wyjścia do rozpoczęcia prac nad tym opracowaniem.

ETAP II

Badanie danych zastanych, opracowań, badań, strategii rozwoju dla województwa i gminy, ich wzajemnej zgodności, wynikających z nich definicji i wskazań do działania w obszarze kultury. Do badań i analizy posłużono się następującymi źródłami:

•            Badania źródłowe jako podstawa teoretyczna i naukowa:

•            Kultura pod pochmurnym niebem. Dynamiczna diagnoza kultury w województwie warmińsko-mazurskim. Badania wraz z rekomendacjami

•            Dokumenty strategiczne:

•            Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku

•            Strategia Rozwoju Gminy Kruklanki 2015-2021

•            Źródła danych zebranych:

•            Portal www.mojapolis.pl

•            Dane Głównego Urzędu Statystycznego

•            Raport o kulturze w powiecie giżyckim

 

 

ETAP III

Wywiady z osobami kluczowymi: władzami gminy, przedstawicielami Gminnego Ośrodka Kultury, Przedstawicielami środowisk poszczególnych miejscowości w gminie. Wywiady swobodne ukierunkowane na rozpoznanie priorytetów poszczególnych osób w obszarze kultury. Badanie prowadzone było na płaszczyźnie osobistej i społecznej.  Wywiady przeprowadzane były w październiku i listopadzie 2015 roku.

Etap ten zakończony został porównaniem krzyżowym danych zebranych podczas wywiadów i efektów wcześniejszej pracy ze Stowarzyszeniem Tratwa i CEiIK z Wnioskami wyciągniętymi z analizy danych zastanych, w szczególności dokumentów strategicznych i rekomendacji do działania w obszarze kultury.

Etap podsumowało SPOTKANIE, na którym zaprezentowane zostały wyniki dotychczasowej pracy. Na spotkaniu przeprowadzone zostały konsultacje na poziomie założeń głównych strategii, głównych celów stawianych rozwojowi kultury – na ich podstawie rozpoczęła się dalsza praca nad dokumentem.  W spotkaniu, które odbyło się w listopadzie 2015 roku wzięło udział ponad 30 przedstawicieli społeczności lokalnej, władz samorządowych, pracowników instytucji kulturalnych.

ETAP III

Czynniki sukcesu. Przy aktywnym zaangażowaniu lokalnych liderów zostały opracowane wskaźniki, które należy monitorować mierząc realizacje przyjętych założeń. Podczas spotkania konsultacyjnego  przeprowadzonego metodą warsztatową zostały opracowane kryteria pożądanych działań w obszarze kultury. Spotkanie odbyło się w grudniu 2015 roku.

ETAP IV

Podsumowaniem prac było spotkanie prezentujące wynik pracy nad rekomendacjami działania w obszarze kultury dla gminy Kruklanki. Zaprezentowany został gotowy dokumentu i przeprowadzone zostały ostateczne konsultacje umożliwiające przyjęcie go jako propozycji zaangażowanych środowisk. Konsultacje społeczne umożliwiły przyjęcie strategii do realizacji w gminie przez organy samorządowe.